Słownik pojęć

 

Biogaz rolniczy

„paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.” Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

Biomasa

„ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym z chowu i z hodowli ryb oraz akwakultury, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych.”

Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

Stalacja odnawialnego źródła energii

„urządzenie techniczne służące do wytwarzania energii z odnawialnego źródła energii, w tym także urządzenie techniczne, które pobiera i przetwarza tymczasowo zmagazynowaną energię pochodzącą z tego źródła”.

Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

Mikroinstalacja OZE

„instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW lub zainstalowanej mocy cieplnej, lub chłodniczej do 70 kW, lub służącej do wytwarzania biogazu rolniczego, lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 100 kW, lub zainstalowanej mocy cieplnej nie większej niż 130 kW”.

Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

Odnawialne źródło energii (OZE)

„energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, energia aerotermalna, energia geotermalna, energia hydrotermalna, hydroenergia, energia pozyskiwana z biomasy, energia pozyskiwana z gazu pochodzącego ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków i źródeł biologicznych (biogaz), energia pozyskiwana z biogazu rolniczego oraz energia pozyskiwana z biopłynów.”

Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

Opłata zastępcza

opłata, którą co roku muszą uiścić przedsiębiorstwa energetyczne objęte obowiązkiem zakupu energii ze źródeł odnawialnych w przypadku nie wykupienia określonej ilości świadectw pochodzenia. Zgodnie z projektem ustawy o odnawialnych źródeł energii opłata zastępcza na dany rok będzie obliczana według następującego wzoru: Oz = (Ozj – Oze) x (Eo – Eu) gdzie poszczególne symbole oznaczają: Oz – opłatę zastępczą wyrażoną w złotych, Ozj – jednostkową opłatę wynoszącą 470 zł, Oze – średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, Eo – ilość energii elektrycznej wyrażoną w MWh, wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, Eu – ilość energii elektrycznej wyrażoną w MWh, wynikającą ze świadectw pochodzenia przedstawionych do umorzenia w danym okresie.

Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

PMEC

prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w pozostałych jednostkach kogeneracyjnych.

Źródło: Towarowa Giełda Energii.

PMGM

prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej do 1 MW.

Źródło: Towarowa Giełda Energii.

PMMET

prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy.

Źródło: Towarowa Giełda Energii

PMOZE_A

prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, której określony w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się od 1 marca 2009 roku.

Źródło: Towarowa Giełda Energii.

Prosument

zgodnie z projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii [wersja 1a.4.] jest to wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne lub sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji w ilości nie większej niż 30% energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji w danym roku. W/W działalność prosumenta nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga wpisu do rejestru wytwórców energii w mikroinstalacji.

Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

Transfer statystyczny

„przekazanie w danym roku kalendarzowym określonej ilości energii i paliw z odnawialnych źródeł energii, w szczególności sprzedaż lub zakup tych paliw lub energii, na zasadach i w trybie określonym w rozdziale 6. [ustawy o odnawialnych źródłach energii].”

Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

Świadectwo pochodzenia (zielony certyfikat)

Świadectwo pochodzenia jest dowodem wyprodukowania pewnej, określonej w tym świadectwie, ilości energii elektrycznej w koncesjonowanym źródle odnawialnym bądź kogeneracyjnym. Świadectwo pochodzenia jest wydawane przez prezesa URE na wniosek wytwórcy energii elektrycznej w OZE lub kogeneracji po uprzednim potwierdzeniu przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub Przesyłowego, na którego obszarze działania znajduje się dane źródło, faktycznej dostawy tej energii do systemu elektroenergetycznego. Prezes URE wydaje cztery rodzaje świadectw pochodzenia:

świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE,

świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej do 1 MW,

świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej metanem lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy,

świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w pozostałych jednostkach wysokosprawnej kogeneracji.


Prawa majątkowe wynikają bezpośrednio ze świadectw pochodzenia i powstają z chwilą zapisania danego rodzaju świadectw na koncie ewidencyjnym wytwórcy w Rejestrze Świadectw Pochodzenia i przysługują podmiotowi będącemu posiadaczem tego konta. Ilość praw majątkowych odpowiada ilości energii wykazanej w danym świadectwie pochodzenia, przy czym jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej. Prawa majątkowe stanowią towar giełdowy i mogą być zbywane na Towarowej Giełdzie Energii S.A. na specjalnie do tego zorganizowanym Rynku Praw Majątkowych.

Źródło: Towarowa Giełda Energii.

Top